Het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden

Disclaimer

Privacyverklaring

Solutions Radio B.V., gevestigd aan Kalfjeslaan 38, 2623 AJ DELFT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Solutions Radio B.V. Kalfjeslaan 38 2623 AJ DELFT Telefoon 015 – 2625955 Werner Haan is de Functionaris voor gegevensbescherming van Solutions Radio B.V. Hij is te bereiken via whaan@solutionsradio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solutions Radio B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld je restvisus die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact – Bankrekeningnummer voor automatische incasso – Gegevens ten aanzien van het gebruik van uw webbox, App of gobox zoals inlog gegevens, internet netwerk, bookmarks, aanwezige externe media etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze sites ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via whaan@solutionsradio.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Solutions Radio B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – in opdracht van jou een hulpmiddel aan te vragen bij de zorgverzekeraars – je de mogelijk te geven onze producten te kunnen gebruiken en (eventueel op afstand) kunnen services van deze producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Solutions Radio B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen (bijvoorbeeld computer programma’s) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen zonder dat daar een medewerker van Solutions Radio B.V. tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solutions Radio B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is zolang de producten/app wordt gebruikt. N-A-W gegevens wordt tot max 1 jaar bewaard vanaf het laatste gebruik / aflopen abonnement. Eventuele declaratie gegevens worden conform richtlijn van de zorgverzekeraar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Solutions Radio B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of na uw toestemming / opdracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Solutions Radio B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Solutions Radio B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar whaan@solutionsradio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Solutions Radio B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solutions Radio B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via whaan@solutionsradio.nl